Genel

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI

TMGD EĞİTİMİ İÇİN DETAYLI BİLGİ>>>

Ülkemizde tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitim süreci 22 Mayıs 2014 tarihinde 29007 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak resmen yürürlüğe girmiştir. Bu tarih itibari ile tehlikeli madde taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaları için işletmelere yardımcı olmak amacıyla istihdam edilecek veya hizmet alınacak tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının (TMGD) nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlenmiştir.

Tebliğe göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı elemanı ile sözleşme yapma zorunluluğu olan kurum ve kuruluşlar şu şekilde sıralanmıştır.

a) Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerini,
b) Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri,
c) İşletmeler tarafından istihdam edilecek veya danışmanlık hizmeti alınacak TMGD’leri,
ç) Tehlikeli madde taşımacılığında görev alacak TMGD’lere yönelik eğitim verecek kuruluşlar ile yapılacak eğitim ve sınavları kapsar.

TMGD Eğitim süresi
Tmgd eğitim programında en fazla yirmi kursiyer bulunabilecek bir biçimde düzenlenir. Eğitimlerde bir ders saati süresi 50 dakika olacak şekilde, günlük ders programı 3 ders saatinden az, 7 ders saatinden fazla olamaz. Toplam eğitim süresi 64 saattir.